„Ich bin hier, HERR!“ – Subdiakonsweihe

Sub­di­akon­swei­he am 28.05.2022